این سکوت پرهیاهو

شب در من قدم می زند.
عقربه ها بر افقی نامعلوم
گذر عمر را
می نوازند.
رهگذری می خندد
و سگی
فردا را پارس میکند.
آفتاب، ماه می شود
و خواب
بیدارمی شود.
نترس!
این سکوت پرهیاهو
آتش بس جنگ دردهاست.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *