امروز، فردا

نوادگان ما که مرده اند
امروز،
شاهد جنگها بوده اند
دیروز.

کجا
و از کدام دریچه
زاده شوند،
مردگان فردای من و تو؟

نیاکان من و تو
که ساختند امیدها
دیروز،
می خندند بی صدا
بر ویرانه های ما
امروز.

من و تو
زندگان و مردگان
در این سرای سپنج
امروز،
می زاییم
در وادی خطر
کودکان صفر
فردا.

فراموشی یاد « ما »
در قالب « من »
فردا،
نیست جز
قاب خالی تن
امروز.

به من بگو آخر
آسمان آبی کدام فردا
می شوید
غبار خاکستر امروز؟

زمان از میان رفته دیروز
رهزن کدام زمانه است
امروز؟

به گمان تو
زمین
فردا
گِرد آن ماه
می گردد
هنوز؟

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *