مانی

!مانی بیا
گلها را ببو
و با پروانه ها
.برقص
طعم ها را بچش
و بدان
.زندگی همیشه شیرین نیست

!مانی بیا
میان اسبان و گوسپندان
.پرسه بزن
گوش بسپار
.به سکوت درختان سالخورده
بخوان با پرندگان
.سرود ملی جنگل را

!مانی بیا
گام نخستین را تو بردار
و به وارستگی
راه شو
امید شو
.برای درماندگان خیال

!بیا مانی
ماندگار بیا
و مانا باش
برای من و
.برای گلهای مینای خانگی

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *