بوراناچی در برف

هفته نامه کرگدن شماره چهلم
عکس: بهزاد غفاریان

بوراناچی
از چه روی
از کوه فوجی
بالا می روی؟

بهمنی در راه است
یا فورانی
از آتشفشان قلبی کهنه؟

قدم هایت چه می جویند؟

کدامین رد را
برای کدام رهگذر
به جای می گذارند؟

مگر نه آنکه
رفتن،
یعنی رفتن
پس این ردها
چه دارند بگویند
به آنکه دلبسته است
و می بیند حتی در بهار
هنوز رد پاها را
و دل می بازد به
امید بازگشت
یا می گرید
بر وداعی بی پایان؟

بوراناچی بگو
گوزن ماده
چه کرد
وقتی گوزن نر
با باد رفت و
دیگر بازنگشت؟

بگو
آسمان
چند بار گریست
بر آن ناله بی پایان؟

بگو
پرندگان چند بار
آن عبور را
در غروب جمعه
مویه کردند؟

بوراناچی بمان
آفتاب که شد برو!
مرا نه غمی ده
نه امیدی بخش.

برگرد.
بهار برو…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *