میعاد

میعاد من و تو کجاست؟
کنار آن تک درخت روی تپه؟
یا در همهمه شهر؟
میان عابران شهرنشین؟
یا میان عاشقان گوشه نشین ؟
کجا با اضطراب دیدار
زمان را نگاه کنم
و بسنجم
شمار قدمهای دیر رسیده را؟

از پشت کدامین دیوار
و با نگاه کدامین یار
سر می رسی
و نخستین کلامت
کدام ترنم موزون را در دلم
زنده خواهد کرد؟

بگو برایم
از آن روز، از آن لحظه
که سرانجام
تو جسم می شوی
دستم را می گیری
و حالم را می پرسی
و من
بی دغدغه، سر مست
آواز پریشانی سر می دهم
بر بام سیاه دره سبز.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *