بهار

هَزارها می خوانند
با هزاران امید
از پس هزاره زمان

بازها باز می گردند
با شکوهی بهاری
با خیال بازگویی رویاها

رودها می رویند
با خروش بدرود
بر آفت بی امان سرما

و
بهار می آید.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *