سه زن

کانون فرهنگی چوک  فروردین ماه ۹۶
نقاشی : سه زن در چشمه / پابلو پیکاسو

بیا
و ببین!
تصویر سه زن
در طول سه سال
در این دریاچه خانه کرده.

دوربینت را بیاور
و از این موجهای نگاه،
لحظه ای را
چون ماهی کوچک قرمزی
صید کن.

بیا
سکوت این سه زن را
گوش کن
و با نوای آرام فلوت
اُلفت مدام دوستی
را که چون نیلوفرهای آبی
تا عمق قلبها رخنه کرده
همراهی کن.

بیا بخند
بر این سه زن در آب
و به نام صدا کن
هر یک را
و امیدی باش
برای من
برای او
و برای ما
که رازها می ماند تا اَبد
در عمق دریاچه یاد.

بیا
بگو به هر سه ما
که کوچ
سُنت خوبان است
و هر پرستو
نامه ای است نرسیده
از مهاجری که
دانه هایی از دلش را
برای ما
کنار دریاچه
جا گذاشت.

www.chouk.ir/anjoman-shear/shear-sepid/13943-2017-03-15-09-45-   35.html 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *