عروس چاه

آمد به نخستین دِه آنجا که خشک بود زمین و تنها نوای زندگی .بادهای گرم کویر بود ده نشینان می رفتند با زنی که …