نگاه

عكس: فرساد غفاريان

چه مى جويى
از وراى تن شيشه؟
بگو با كدام رنگين كمان
پيوند دارد
ذهن خاموش تو؟

چه مى شنود
ترانه موزون دلت
از پرندگان باغ روبه رو
كه يك به يك
تو را نظاره مى كنند؟

تماشاى خيال تو
.ميل سفر برد از يادم

شانه ام خانه دلت
پرواز بده
پرنده جانم را
.تا افق سردرگم عشق

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *