شاعر

من تنها
.يك شاعر نيستم
هزاران شاعر
.در من  زنده اند
سايه هاى بسيارى
در من
خفته و
.بيدارند
تندرهاى آسمان بيكران
در من مى غرند و
باران پرشور بهارى
.در من جاريست

من
.آفتاب تموز بى پايانم

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *