ای کتیبه ها

! ای کتیبه ها

 ! ای نامه های  متروک خدایان

دستان چند مرد

شما را با این همه خط

آمیخت؟

لبان  چند زن

سخنان شما را روایت کرد؟

 و چند کودک

با اشتیاق فردا

به شما گوش  سپردند؟

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *