عروس چاه

آمد به نخستین دِه آنجا که خشک بود زمین و تنها نوای زندگی .بادهای گرم کویر بود ده نشینان می رفتند با زنی که …

صلح

دستانم را ببین یکی سیاه دیگری سفید. ببین! سیاه و سفید قطب منفی و مثبت نیست. تضاد تاریکی و روشنایی هم نیست. سیاهی و …

Paris پاریس

 هفته نامه شهروند بی سی http://shahrgon.com/fa/2017/04/05/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%A7-   Ma belle charmeuse enivrée et volage porte chaque jour sa robe grise et recouvre ses lèvres de …

بهار

هَزارها می خوانند با هزاران امید از پس هزاره زمان بازها باز می گردند با شکوهی بهاری با خیال بازگویی رویاها رودها می رویند …